» ALGEMENE VOORWAARDEN

(Klik hier om de Algemene Voorwaarden te downloaden)

 

Artikel 1 – Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op – en maken onlosmakelijk deel uit van – iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft op door Spijkers Coaching, gevestigd te Vught, verder te noemen “coach”, te leveren producten van welke aard dan ook, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

1.2 In deze algemene voorwaarden wordt met “de klant” bedoeld: iedere (rechts)persoon die bij of via coach diensten bestelt.

1.3 Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien alle betrokken partijen dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 2 – Totstandkoming en wijziging overeenkomst

2.1 Spijkers Coaching is eerst gebonden als zij de opdracht uitdrukkelijk en schriftelijk heeft bevestigd, dan wel met uitvoerings­handelingen is begonnen.

2.2 Kennelijke verschrijvingen of vergissingen in de aanbiedingen van gebruiker ontheffen haar van de nakomingsplicht en/of eventuele verplichtingen tot schadevergoeding daaruit voortvloeiend, ook na de totstandkoming van de overeenkomst.

Artikel 3 – Aangeboden diensten

3.1 De klant kan uitsluitend het aangevraagde traject ingaan en afmaken wanneer het bijbehorende contract is getekend en de kosten voor het traject zijn voldaan binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn (zie Artikel 5.2).

Artikel 4 – Uitvoering van de overeenkomst

4.1 Sessies vinden plaats op het aangewezen bezoekadres, Petrus Dondersplein 8D te Sint-Michielsgestel, tenzij anders is overeengekomen tussen klant en coach.

4.2 Door het aangaan van de overeenkomst stelt de klant zich in staat van verplichting tot het nakomen van alle afspraken die gemaakt zijn met de coach wat betreft de aangeboden diensten, gedurende de totale loop van het gekozen traject.

 Artikel 5 – Prijzen en betaling

5.1 Alle prijzen zijn in euro’s en inclusief omzetbelasting, tenzij anders vermeld.

5.2 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. De klant is niet gerechtigd om enige vordering op de coach te verrekenen met de door de coach in rekening gebrachte bedragen.

5.3 Betaling geschiedt door storting of overmaking op een door de coach aangewezen bank- of girorekening. De coach heeft steeds het recht om zowel vóór als na de totstandkoming van de overeenkomst zekerheid voor de betaling c.q. vooruitbetaling te verlangen, zulks onder opschorting van de uitvoering van de overeenkomst door coach, totdat de zekerheid verschaft is en/of de vooruitbetaling door de coach is ontvangen. Indien vooruitbetaling wordt geweigerd, is de coach bevoegd de overeenkomst te ontbinden en is de klant aansprakelijk voor de daaruit voor de coach voortvloeiende schade.

5.4 De coach is gerechtigd de diensten die zij de klant biedt op te schorten totdat alle door de klant aan coach verschuldigde betalingen volledig zijn voldaan.

5.5 Wanneer betaling niet tijdig plaatsvindt, is de klant van rechtswege in verzuim zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is. De klant is aan de coach vanaf dat moment wettelijke handelsrente verschuldigd als bedoeld in artikel 6:119a BW.

5.6 Ingeval na het verstrijken van een bij schriftelijke aanmaning gestelde nadere betalingstermijn nog geen betaling ontvangen is, is de klant een boete verschuldigd gelijk aan 10% van de door de klant aan de coach verschuldigde hoofdsom inclusief BTW, ongeacht of coach buitengerechtelijke incassokosten heeft moeten maken en onverminderd het recht van de coach om schadevergoeding te vorderen.

5.7 Onverminderd de overige rechten van de coach uit hoofde van dit artikel, is de klant jegens coach gehouden om de incassokosten te vergoeden die de coach heeft moeten maken en welke verder gaan dan het versturen van een enkele sommatie of het enkel doen van een – niet aanvaard –  schikkingsvoorstel, het inwinnen van eenvoudige inlichtingen of het op gebruikelijke wijze samenstellen van het dossier. Deze kosten worden vastgesteld op basis van de op dat moment daarvoor geldende richtlijnen bij rechtbanken in Nederland.

Artikel 6 – Annulering

6.1 Annulering van een sessie dient uiterlijk 48 uur van tevoren te worden doorgegeven. In het geval waarin een sessie later dan 48 uur voor aanvang wordt geannuleerd, zal de coach deze sessie alsnog in rekening brengen bij de klant of het aantal sessies van het traject verminderen per te laat geannuleerde sessie.

Artikel 7 – Het nakomen door Spijkers Coaching

7.1 Spijkers Coaching behoudt zich het recht om te allen tijden het traject met de klant af te breken wanneer er sprake is van nalatigheid van de klant of Spijkers Coaching zelf niet meer kan voldoen aan het leveren van de gevraagde diensten. Alleen in dit laatste geval zullen de kosten van de niet doorlopen sessies worden vergoed aan de klant.

Artikel 8 – Overmacht

8.1 Onder het begrip ‘overmacht’ als bedoeld in dit artikel wordt in ieder geval verstaan, onvoorziene omstandigheden, ook van economische aard, welke buiten schuld of toedoen van Spijkers Coaching zijn ontstaan, zoals onder meer: beperkende overheidsmaatregelen, bijzondere weersomstandigheden, gebrek aan vervoermiddelen, oorlog, vijandelijkheden, staat van beleg, dan wel geheel of gedeeltelijk in gebreke blijven van derden wier diensten worden ontvangen.

8.2 In geval van overmacht behoudt Spijkers Coaching zich het recht hetzij de nakoming van haar verplichtingen jegens de klant op te schorten, hetzij de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst en zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk, te ontbinden.

8.3 In geval van overmacht zal Spijkers Coaching de kosten van de reeds geplande sessie(s) niet verhalen op de klant, wanneer Spijkers Coaching er redelijkerwijs van uit kan gaan dat door deze overmacht de klant niet in staat was om zich aan de 48-uurs regeling te houden, zoals omschreven in Artikel 6.1.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid

9.1 Spijkers Coaching is uitsluitend aansprakelijk voor schade die de klant lijdt, indien die schade enkel het rechtstreekse en het directe gevolg is van grove nalatigheid van de coach.

9.2 In het geval dat Spijkers Coaching jegens de klant tot vergoeding van schade aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag verminderd met de daarop betrekking hebbende omzetbelasting van de betreffende levering van de dienst.

9.3 De coach is niet aansprakelijk voor schade, indien en voor zover de klant zich tegen de desbetreffende schade heeft verzekerd dan wel in redelijkheid had kunnen verzekeren.

9.4 De klant vrijwaart de coach voor aanspraken van derden. De klant zal door Spijkers Coaching ingeschakelde derden en personeelsleden van deze derden nimmer aansprakelijk kunnen stellen.

Artikel 10 – Opschorting en ontbinding

10.1 De klant wordt geacht in verzuim te zijn indien deze enige verplichting uit de overeenkomst niet of niet tijdig nakomt, alsmede indien de klant niet voldoet aan een schriftelijke aanmaning om binnen een gestelde redelijke termijn alsnog de verplichting volledig na te komen.

10.2 In geval van verzuim van de klant is Spijkers Coaching gerechtigd, zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de haar toekomende rechten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door een daartoe gerichte schriftelijke mededeling aan de klant en/of het door de klant eventueel aan Spijkers Coaching verschuldigd bedrag terstond in zijn geheel op te eisen en/of het eigendomsvoorbehoud in te roepen.

10.3 Spijkers Coaching is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden indien de klant surséance van betaling of faillissement aanvraagt of tegen hem/haar aangevraagd wordt of beslag op het geheel of een gedeelte van haar vermogen wordt gelegd. Alle gefactureerde bedragen worden alsdan direct opeisbaar. De coach zal vanwege deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

Artikel 11 – Geschillen en toepasselijk recht

11.1 Op alle overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2 Alle eventuele geschillen die betrekking hebben op deze overeenkomst of die uit deze overeenkomst voortkomen, zullen in eerste aanleg worden voorgelegd aan een bevoegde rechter in in het rechtsgebied Oost-Brabant, Nederland, onverminderd de bevoegdheid van Spijkers Coaching het geschil te laten beslechten middels arbitrage of bindend advies.


Meest recente versie: 10 april, 2020