» PRIVACYVERKLARING

 

Spijkers Coaching respecteert de privacy van de bezoekers van spijkerscoaching.nl, in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie naar mijn klanten toe, heb ik een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen, met als doel de mogelijkheden voor betrokkenen duidelijk in kaart te brengen en hun rechten zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kun je terecht op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Voor alle informatie over het gebruik van cookies op deze website verwijs ik je naar mijn cookiebeleid.

Met het voortzetten van het gebruik van spijkerscoaching.nl ga je akkoord met de gebruikersvoorwaarden zoals vermeld in onderstaand privacybeleid:


Artikel 1 – Wettelijke bepalingen

1. Website (hierna ook: “De website”): spijkerscoaching.nl
2. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (hierna ook: “de beheerder”): Spijkers Coaching, Lidwinastraat 24, 5262 EP, Vught. KvK-nummer: 71685723

Artikel 2 – Toegang tot de website

De toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlijk. Je zult deze website, alsook de gegevens en informatie die daarop te vinden zijn, niet gebruiken voor commerciële, politieke of publicitaire doeleinden, dan wel voor enige commerciële aanbiedingen en in het bijzonder niet gebruiken voor ongevraagde elektronische of schriftelijke aanbiedingen.

Artikel 3 – De content van de website

Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie)plaatjes, videobeelden, geluiden, alsook alle technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de website te laten functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze website zijn gebruikt, zijn beschermd bij wet door intellectuele eigendomsrechten. Iedere reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke wijze dan ook, van het geheel of slechts een onderdeel ervan, met inbegrip van de technische applicaties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de beheerder, is ten strengste verboden. Indien de beheerder niet meteen actie onderneemt tegen enig inbreuk, kan dat niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming dan wel het afzien van rechtsvervolging.

Artikel 4 – Het beheer van de website

Voor het goede beheer van de website kan de beheerder op elk moment:

  • de toegang tot een bepaalde categorie bezoekers schorsen, onderbreken of beperken tot de gehele of een gedeelte van de website
  • alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is met nationale of internationale wetgeving of in strijd is met internet-etiquette
  • de website tijdelijk niet beschikbaar hebben teneinde noodzakelijke aanpassingen uit te kunnen voeren

Artikel 5 – Verantwoordelijkheden

De beheerder is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen van het functioneren van de website, waardoor de website of een van zijn functionaliteiten niet toegankelijk is. De wijze waarop je verbinding zoekt met spijkerscoaching.nl is je eigen verantwoordelijkheid. Je dient zelf alle geschikte maatregelen te treffen om je apparatuur en je gegevens te beschermen tegen onder andere virusaanvallen op het internet. Je bent bovendien zelf verantwoordelijk voor de websites en de gegevens die je op internet raadpleegt.

De beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen je worden gevoerd:

  • vanwege het gebruik van de website of diensten toegankelijk via internet
  • vanwege het schenden van de voorwaarden van deze privacyverklaring

De beheerder is niet aansprakelijk voor enige schade die je oploopt, dan wel derden of je apparatuur oplopen, als gevolg van de verbinding met of het gebruik van de website. Je zult je onthouden van iedere actie tegen de beheerder als gevolg hiervan.

Indien de beheerder betrokken raakt bij een geschil als gevolg van jouw gebruik van deze website, is zij gerechtigd alle schade die zij dientengevolge lijdt en nog zal lijden op jou te verhalen.

Artikel 6 – Het verzamelen van gegevens

Jouw gegevens worden verzameld door Spijkers Coaching. Onder persoonsgegevens wordt verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of één of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.

De persoonsgegevens die op de website worden verzameld worden hoofdzakelijk gebruikt door de beheerder voor het onderhouden van contact met jou en, indien ook aan de orde, voor het verwerken van je bestellingen.

Artikel 7 – Je rechten met betrekking tot je gegevens

Op grond van artikel 13, lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of verwijdering van zijn of haar persoonsgegevens, of beperking van de hem/haar betreffende verwerking van persoonsgegevens, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagzaamheid. Je kunt deze rechten uitoefenen door contact op te nemen met info@spijkerscoaching.nl.

Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een ondertekende kopie van een geldig legitimatiebewijs, onder vermelding van het adres waarop er contact met je kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek ontvang je hierop antwoord. Afhankelijk van de complexiteit van het verzoek en het aantal verzoeken kan deze termijn, indien nodig, met 2 maanden verlengd worden.

Artikel 8 – Verwerking van persoonsgegevens

In geval van schending van enige wet- of regelgeving waarvan de bezoeker wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een nadrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.

Indien bepaalde informatie noodzakelijk is om toegang te krijgen tot bepaalde functionaliteiten van de website, zal de verantwoordelijke het verplichte karakter van deze informatie aangeven op het moment van het vragen van de gegevens.

Artikel 9 – E-Mail updates en gevonden persoonsgegevens

Het is mogelijk updates te ontvangen van de beheerder over nieuw verschenen blog artikelen. Indien je deze niet meer wenst te ontvangen, kun je een mail sturen naar info@spijkerscoaching.nl of je te allen tijde afmelden via de link onderin de ontvangen e-mails.

Indien je tijdens je bezoek aan de website enige persoonsgegevens tegenkomt, dien je je te onthouden van het verzamelen hiervan of enig ander ongeoorloofd gebruik, alsook van iedere daad die een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van die persoon/personen oplevert. De beheerder stelt alles in staat een dergelijke openbaarmaking van persoonsgegevens te voorkomen, doch wanneer dit zich desondanks voordoet kun je een e-mail sturen naar info@spijkerscoaching.nl. Vermeld in je bericht duidelijk waar en hoe je deze persoonsgegevens ontdekte.

De beheerder is in geen geval verantwoordelijk in bovengenoemde situaties.

Artikel 10 – Bewaartermijn gegevens

De door de beheerder van deze website verzamelde gegevens worden enkel anoniem ontvangen en gebruikt (zie Artikel 11 alsook Cookiebeleid). Cookies worden na 10 dagen verwijderd, wat inhoudt dat je, na 10 dagen, opnieuw een cookiemelding ontvangt wanneer je de website bezoekt. Persoonsinformatie verkregen door contactformulieren wordt periodiek na elke 3e maand vernietigd en wordt nooit langer bewaard dan 3 maanden.

In het geval van overgaan tot een overeenkomst met de beheerder, zal de beheerder tot 12 maanden na afloop van de overeenkomst de gegevens bewaren, zodat de klant bij verlies van eigen gegevens binnen deze termijn een kopie kan vragen aan de beheerder. Na het verstrijken van deze termijn zullen alle gegevens definitief worden vernietigd.

Artikel 11 – Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan deze website op de harde schijf van je computer geplaatst wordt. Een cookie bevat gegevens zodat je bij elk bezoek aan spijkerscoaching.nl herkend wordt als bezoeker. Het is dan mogelijk om het gebruik van deze website op jou in te stellen en te vergemakkelijken. Ook kunnen er cookies bij je worden geplaatst wanneer je bijvoorbeeld videobeelden bekijkt.

Voor meer informatie over alle cookies op deze website lees je het cookiebeleid van Spijkers Coaching. Hier kun je ook te allen tijde je cookievoorkeuren aanpassen.

Voor meer informatie over het gebruik, beheer en verwijderen van cookies voor elk besturingstype, raadpleeg je de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/cookies#faq.

Artikel 12 – Beeldmateriaal

Aan het beeldmateriaal op de website kunnen geen rechten worden ontleend. Kopiëren of hergebruiken van beeldmateriaal dat op spijkerscoaching.nl wordt gebruikt, mag enkel wanneer daar door de beheerder schriftelijk en nadrukkelijk toestemming voor is gegeven. Het onrechtmatig gebruiken van beeldmateriaal van deze website zal leiden tot juridische achtervolging.

Artikel 13 – Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is (zie ook Algemene Voorwaarden).

Artikel 14 – Contact

Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf kun je terecht bij Samantha Spijkers, info@spijkerscoaching.nl, tel: 06 – 20 25 01 89.

Slotopmerkingen

De huidige, op de website beschikbare versie van de privacyverklaring is de enige versie die van toepassing is zolang u de website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige vervangt.


Meest recente versie: 13 april, 2020